Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
TEMAMØTER
ÅRSMØTER og ÅRSBERETNINGER
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2007


Årsmøtet for 2006 ble avviklet 22.feb 2007.

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2007

Årsmøtet for 2006 ble avviklet 22.feb 2007. Det ble valgt følgende tillitsmenn til styret for året 2007:

Leder: Sjur Brande
Styremedlemmer: Nestleder Marit Skuseth Wiig
Kasserer Unni Førde (ikke på valg feb. 2008)
Studiekoordinator Sigurd Dybvik (ikke på valg feb. 2008)
Sekretær Sigmund M. Saure
Varamedlemmer: Grethe Børs-Lind
Gyda Farstad

Valgkomite: Erna Marø, leder
(ikke på valg) Johan Hole
Inger Stette
Revisor 2007: Kjell Saure
Styrets arbeid:
Det er avholdt 9 styremøter.
Av saker som er behandlet nevnes:
- Årsmøtesaker;
- Rapport til Enhetsregisteret;
- Planlegging og tilrettelegging av temamøter;
- Økonomistyring, budsjettvurdering;
- Studiegrupperapporter;
- Lydbøker;
- Regnskapsføring;
- Redaksjonskomitesammensetning og innhold i Midt i Blinken;
- Høringsuttalelser til kommunen;
- Prosjektet En lesevenn;
- Busstur i Ålesunds nyere bydeler;
- Ad hoc-grupper;
- Fellesreise til operaen i Nordfjord i 2007
- Fellesreise til operaen i Bjørvika i 2008
- Ajourføring av medlemslister;
- Retningslinjer for gruppenes utadrettete virksomhet;
- Retningslinjer for dannelse av nye studiegrupper;
- Studiegruppestøtte, fremmøteskjemaføring;
- Investering i teknisk fellesutstyr, godtgjørelse for bruk av privat utstyr;
- Ny studiegruppe;
- Informasjonsalternativer rettet mot medlemmer;
- Kontingentfastsettelse;
- Rekruttering, medlemsskap som gavekort;
- Søknad om prosjektstøtte;
- Konkursen i FUMR, Ålesund
- Invitasjon til seminar fra finansiell aktør;
- Ivaretagelse av nye medlemmer;
- Tilgang til hjemmesider i lokal avis
Medlemstall:
Medlemslisten viser ved utgangen av 2007 at medlemstallet er øket jevnt til 225 medlemmer.
Temamøter:
Det er arrangert 9 åpne temamøter, hovedsaklig i auditorium ”Naftadjupet” i Høgskolen i Ålesund. I tillegg fellesarrangement som fremgår av listen:

25.jan: Terje Nygård: Eldre i trafikken
8.feb: Carl-Erik Eriksen: Reisebeskrivelse fra Syd-Amerika og Antarktis
22.feb: Årsmøte
15.mars: Olaf Devold: Reisebeskrivelse fra Tibet og Kina
29.mars: Jon Aasen: Energisituasjonen i M&R
26.april: Løset, Melle, Kjølås: Historien på Sunnmøre fra 1800-tallet frem til våre dager
14.juni: Busstur til Ålesunds nyere bydeler, og med omvisning i Spjelkavik kirke
24.aug: Astor Furseth: Kva skjer i fjella våre?
27.sept: Halvard Vike: Det politiske ansvars forvitring
15-16.okt.: Operatur til Nordfjord
25.okt: Svein Olav Daatland: Generasjoner imellom
29.nov: Einar Welle: Ålesund siste 100 år

Fyldige referater finnes i Midt i Blinken.
Studiegruppene:
Følgende 11 studiegrupper har vært i aktivitet:
- ”Byen vår 1” med studieleder Egil Mjelva
- ”Data” med forskjellige studieledere
- ”Digital fotobehandling” med studieleder Elias Førde
- ”Engelsk litteratur” med studieleder Rannveig Siem
- ”Helse og velvære” med studieleder Per Gunnar Stoknes
- ”Kunst” med studieleder Alfhild Birkelund og Astrid Hatlø
- ”Litteratur 1” med studieleder Olav Dahl
- ”Litteratur 2” med studieleder Erna Marø
- ”Litteratur 3” med studieleder Gerd Flatmark
- ”Media” med studieleder Johan Hole
- ”Samfunn” med studieleder Ingemar Bøen

Grupperapportene legges frem til gjennomsyn på årsmøtet. Kopier lages til dem som ønsker det.
Gruppene har hatt møter annen hver uke. De fleste i Ålesund Bibliotek og Spjelkavik omsorgssenters lokaler. ”Helse og velvære” er en aktiv turgruppe med innlagt informasjon om helse- og ernæringsspørsmål.
Omtrent halvparten av medlemmene deltar i studiegruppene og stadig flere er medlemmer av flere grupper samtidig.
Samtlige grupper melder at gruppene fungerer meget godt og at deltagerne viser stor interesse for de valgte virksomhetene. Det er et visst normalt fravær pga. stor reiseaktivitet blant medlemmene, men ellers er fraværet meget lite. Deltagere har ikke møteplikt, men deltar når de kan uten at de mister retten til å høre med i gruppen. Det presiseres fra gruppelederene at det sosiale aspektet er en viktig faktor.
Omtale av gruppene gjennom året er tatt med i MiB og delvis ved innledningen til temamøtene.
Studielederkonferanser.
Det er ikke avholdt studielederkonferanse i 2007 fordi gruppene arbeider godt. Formålet med konferanser er å gi informasjon på tvers av gruppene og utveksle erfaringer og ideer og vil bli tatt opp igjen ved behov. Videre å ta opp aktuelle felles tema. På møtene deltar samtlige gruppeledere og hele styret.
Operatur:
Per-Gunnar og Anne Marie Stoknes med hjelpere arrangerte en meget vellykket Operatur til Jegerbruden i Nordfjord 15-16.okt. Det er gitt en fyldig omtale av denne turen i Midt i Blinken nr.4/2007.
Interessen for å gjenta dette også i 2008 var så tydelig av vi umiddelbart har bestilt plass til en busslast med medlemmer i oktober 2008. Det er under planlegging et opplegg til den nasjonale operaen i Bjørvika i Oslo forsommer 2008 (åpner 12. april 2008).
Medlemsbladet ”Midt i Blinken”:
Styret har vært opptatt av å bedre informasjonen til våre medlemmer og videre gi informasjon til andre om vår virksomhet. Sistnevnte også med tanke på rekruttering av nye medlemmer.
Bladet har vært distribuert til medlemmene, den er lagt ut på biblioteket, kontorer og bedrifter,o. s. v.
Styret ønsker å fortsette med bladet også i 2008. Det er en rimeligere og bedre form for informasjon til medlemmene enn om vi sender brev, og vi får også større bredde i stoffet som sendes ut.
Redaksjonskomiteen har mesteparten av året bestått av medlemmene Åse Fagerslett, Marit Skuseth Wiig fra styret, og med god praktisk hjelp av Henning West. Disse har gjort en meget god jobb som de skal ha all mulig honnør for.
Samarbeidsavtale med Folkeuniversitet i Ålesund
Samarbeidsavtalen med Folkeuniversitetet i M&R, avd. Ålesund er hvilende. Styret har valgt å ikke søke offentlig støtte til studiegruppene fordi arbeidet med å gi bakenforliggende informasjon til dataregisteret koster mer enn vi kan få tilbake. Gruppenes arbeid rapporteres som tidligere.
Samarbeid med eksterne organisasjoner
Vi er meget takknemlig for det gode samarbeidet vi har med Høgskolen, Ålesund kommune og Biblioteket for bruk av lokaler og stor hjelpsomhet til studiegruppenes virksomhet.

Sammenligning mellom mål og resultater oppnådd:
Målsettingen om at flest mulig skal ha anledning til å delta aktivt i studiegrupper vises konkret ved at det er kommet nok en ny gruppe i løpet av året. Det er åpent for flere gruppedannelser. Samtlige etablerte grupper rapporter meget god aktivitet.
Antall medlemmer er økt. Dette skyldes i ikke liten grad at medlemmene selv har rekruttert venner og bekjente. Vi legger vekt på at det ikke kreves formell utdannelse for å bli medlem.
Hvordan har styret forvaltet tilgjengelige ressurser?
Styret viser til fremlagt regnskap. Regnskapet sendes medlemmene sammen med årsberetningen. Månedlig økonomisk rapport om driften gir god oversikt. Det legges frem et større overskudd enn budsjettert. Dette bunner delvis i at medlemstallet øker; samtidig varierer kostnadene ved temamøtene i samme grad som engasjementet.
Styret ønsker nå for å gjøre det mulig å foreta investeringer som kan komme medlemsaktivitetene tilgode. Dette er grunntanken i U3A, og vårt aktivitetsnivå er et meget godt utgangspunkt for videre satsing. Det foreligger ved utgangen av året en idé til samarbeid mellom PU og ungdomsmiljøet.
Det er også ønskelig å ha mulighet til å hente inn eksterne foredragsholdere i større grad.
Det er anskaffet litteratur til mange av studiegruppene slik at disse kan forberede medlemsmøter om spesielle temaer av felles interesse.
Hvorfor gjør vi som vi gjør - og hva oppnår vi?
Vi arbeider etter prinsippene som er beskrevet i konseptet Universitetet for den 3.alder slik vi har gjort fra starten av. Hensikten er å holde oss i god mental form gjennom egenaktivitet og ikke minst få det sosiale nettverket til å fungere.
Styret har også søkt å hente gode foredragsholdere til temamøtene hver måned og legger stor vekt på å ha et variert og interessant innhold. Deltagelsen ligger normalt på ca. 45 deltagere og vi har vært oppe større antall ved flere anledninger.
Tre av studiegruppene har arbeidet med saker som har tilknytning til samfunnet. Byen vår 1 har arbeidet med infrastruktur i Ålesund, og avgitt uttalelser til kommunen i forbindelse med infrastrukturspørsmål. Samfunnsgruppen samarbeider med Ålesund kommune om å nå eldre på en ny måte. Digitalfoto-gruppen arbeider med et langsiktig prosjekt om å fotografere samtlige gater i Ålesund. Det tas sikte på å utgi dette arbeidet med støtte av næringslivet.
Gjennom budsjettet for 2008 ønskes det å kunne støtte studiegruppers aktiviteter som ligger innenfor U3A-konseptet og våre lokale vedtekter. Kontingenten har vært uendret i mange år og det er nå ønskelig å justere denne.
Den frivillige innsatsen
Den frivillige innsatsen har vært upåklagelig. Medlemmene har påtatt seg oppgaver med stort engasjement.
Arbeidsvilkårene for tillitsmennene
Styret har arbeidet meget konstruktivt og effektivt. Det har ikke vært spesielle forhold som har preget virksomheten i 2006.
Målsetting for informasjonsformidling
Porto er blitt mer kostbart etterhvert og bruk av elektronisk kommunikasjon vil både kunne holde omkostningene for foreningen nede og øke informasjonsmengden til medlemmene.
Bruk av SMS-meldinger til alle medlemmer som har mobiltelefon er en mulighet styret ønsker å benytte.
Styret arbeider for at samtlige medlemmer som kan benytte Internett generelt og E-post individuelt kan motta informasjon om foreningens aktiviteter i elektronisk form på egen PC. Det samme gjelder når informasjon gis til eksterne mottakere.
Styret har på slutten av året sett fordeler ved å inngå samarbeid med Sunnmørspostens nettavis. Vi har nå adgang til å legge ut selvstendig stoff på Smp’s undersider. Samtidig vil vi få egen hjemmeside som kalles puiaa.no (aa står for å, en bokstav som ikke all teknikk kan lese).
Ålesund 16.jan. 2008


Sjur Brande Marit Skuseth Wiig Sigmund M. Saure


Sigurd Dybvik Unni Førde<<< Tilbake

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as